KNOW - Krajowy Naukowy Ośrodek Wiodący

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA PROJEKTY „STUDENT KNOWs”

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 21 listopada 2016r.

KTO MOŻE APLIKOWAĆ: studenci i studentki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku studiujący
w trybie stacjonarnym na

 • Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim;
 • Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej.

Jeden student może złożyć tylko jeden wniosek.

TEMATYKA PROJEKTU: projekty muszą wpisywać się w obszary tematyczne KNOW

CZAS REALIZACJI PROJEKTU: od 1 grudnia 2016 roku do 30 września 2017 roku (ewent. ograniczenie wydawania funduszy do 30 czerwca 2017 r)

FINANSOWANIE PROJEKTU:

 • Maksymalna kwota dofinansowania to 10 tyś. zł,
 • Projekty przede wszystkim przeznaczone są na pokrycie kosztów odczynników, drobnego sprzętu laboratoryjnego, wyjazdów oraz publikacji.
 • Ze środków projektu nie można dokonywać zakupu środków trwałych (sprzętu powyżej 3,5 tyś. zł)

ROZLICZENIE PROJEKTU: publikacja lub prezentacja na konferencji naukowej

WYMAGANE DOKUMENTY:

 1. Wniosek o finansowanie projektu;
 2. Zgoda Opiekuna koła STN lub Prorektora ds. Nauki na realizację projektu;
 3. Kserokopia wniosku do Komisji Bioetycznej/Etycznej lub kserokopia zgody Komisji Bioetycznej/Etycznej (jeżeli realizacja projektu takiej wymaga);
 4. Oświadczenie o średniej za rok akademicki 2015/2016 wystawione przez odpowiedni Dziekanat;
 5. Potwierdzony przez Bibliotekę wykaz publikacji;
 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia na konferencjach naukowych (dokumenty potwierdzające otrzymanie nagrody, dokumenty potwierdzające pierwsze autorstwo lub w przypadku ustnej prezentacji – potwierdzenie jej wygłoszenia przez kierownika koła naukowego).


Powyższe dokumenty należy składać w Dziale Nauki w pokoju nr 64 (II piętro) u Pani Aleksandry Rutkowskiej, tel. 85 748 54 17.

 

KRYTERIA PRZYZNAWANIA PROJEKTÓW:

Projekty zostaną poddane ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję Konkursową powołaną przez Prorektora ds. Nauki według poniższych kryteriów:
 

I. Ocena innowacyjności projektu i zgodności z tematyką KNOW  (max 50pkt)

 

II. Aktywność naukowa i wyniki w nauce: (max 50 pkt)

 

A. Publikacje w czasopismach
(zalicza się pkt za jedną najwyżej punktowaną publikację)

autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopiśmie posiadającym IF ≥ 2,00  -  (15 pkt)

autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopiśmie posiadającym IF < 2,0  -  (10 pkt)

autorstwo lub współautorstwo publikacji w czasopiśmie bez IF posiadającym pkt MNISzW ≥ 9 - (5 pkt)

 

B. Osiągnięcia na konferencjach naukowych
(zalicza się pkt za jedno najwyżej punktowane osiągnięcie, punkty otrzymują jedynie studenci, którzy byli pierwszymi autorami nagrodzonej pracy lub prezentowali ją podczas konferencji)

I – II miejsce w konkursie podczas konferencji odbywającej się zagranicą - (10 pkt)      

III – IV miejsce (wyróżnienie) w konkursie podczas konferencji odbywającej się zagranicą - (7pkt)

I – II miejsce w konkursie podczas konferencji odbywającej się w kraju - (7pkt)                             

III - IV miejsce (wyróżnienie)  w konkursie podczas konferencji odbywającej się w kraju - (5 pkt)

 

    

C. Średnia ocen za poprzedni rok akademicki (2015/2016):

 

4,10 – 4,19  – (7 pkt)

4,20 – 4,29  –  (9 pkt)

4,30 – 4,39  –  (11 pkt)

4,40 – 4,49  –  (13 pkt)

4,50 – 4,59  –  (15 pkt)

4,60 – 4,69  –  (17 pkt)

4,70 – 4,79  –  (19 pkt)

4,80 – 4,89  –  (21pkt)

4,90 – 4,99  –  (23 pkt)

5,00  –  (25pkt)

 

 

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU:  do 30 listopada 2016 r.

 


Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW) w obszarze nauk medycznych i nauk o zdrowiu - prestiżowe wyróżnienie przyznane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W pierwszej edycji konkursu wyłonione zostały trzy najlepsze jednostki naukowe w Polsce specjalizujące się w dziedzinie nauk ścisłych i trzy w zakresie nauk medycznych, które w latach 2012-2017 otrzymają dodatkowe wsparcie finansowe na rozwój potencjału badawczego i kadry naukowej.

Wręczenie tych zaszczytnych wyróżnień przez Premiera RP Donalda Tuska oraz Profesor Barbarę Kudrycką - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odbyło się w dniu 12 lipca 2012 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
 


Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku tworzą jednostki:

 • Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 • Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mossakowskiego Polskiej Akademii Nauk

oraz współpracujące jednostki zagraniczne:

 • Center for Statistic, Hasselt University
 • Center for Metabolomics and Bioanalysis, University San Pablo-CEU